Lična karta

 


Firma: "AB – LINE" , Društvo za trgovinu i usluge export - import d.o.o. Sarajevo

Skraćena oznaka firme: "AB – LINE" d.o.o. Sarajevo

Sjedište fime: Halilovići 6, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

JIB: 201124330009

MB: 65-01-0360-11 (stari broj: 1-25702)

Šifra djelatnosti: 46.41

Osoba ovlaštena za zastupanje: Jožica Flander – Direktor